Integritetspolicy

Allmänt

Denna integritetspolicy gäller Kompetens Plåtslageri med org. nr556724-6623, Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås, e-post: info@kplat.se, (”Kompetens Plåtslageri”) tillhandahåller tjänster inom takläggning.

Vilka uppgifter behandlar vi om dig?

Kompetens Plåtslageri behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Kompetens Plåtslageri personuppgifter i syfte att tillhandahålla, administrera, utveckla och anpassa Tjänsten och dess för att uppfylla avtalet med dig. Vidare behandlas de för att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav, för att fullgöra rättsliga förpliktelser för Kompetens Plåtslageri. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling, vilket sker mot bakgrund av Kompetens Plåtslageri berättigade intresse av uppföljning och analys av sina kunder.

Kompetens Plåtslageri behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster, vilka är anpassade efter användarens preferenser, beteenden, behov eller livsstil. Detta görs mot bakgrund av Kompetens Plåtslageri berättigade intresse att tillhandahålla relevant information och erbjudanden till sina kunder.

Om du inte vill att Kompetens Plåtslageri behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Kompetens Plåtslageri via kontaktuppgifterna nedan.

 

Varför behandlar vi uppgifter om dig?

Kompetens Plåtslageri behandlar dina personuppgifter för flera olika syften. Huvudsakligen behandlar Kompetens Plåtslageri personuppgifter i syfte att administrera, att säkerställa kundkännedom, att administrera kundförhållandet med dig, samt för att uppfylla säkerhets- och andra författningsreglerade krav. Uppgifterna kan även utgöra underlag för marknads- och kundanalyser, marknadsundersökningar, statistik, affärsuppföljning samt affärs- och metodutveckling.

Kompetens Plåtslageri behandlar vidare dina personuppgifter för att ge bättre och personligare erbjudanden och service. Personuppgifter och uppgifter om positioneringsdata kan exempelvis komma att behandlas, samköras, segmenteras och analyseras för att genom riktad marknadsföring lämna information, erbjudanden eller rekommendationer om egna eller samarbetspartners varor och tjänster.

Om du inte vill attKompetens Plåtslageri behandlar dina personuppgifter för direkt marknadsföring kan du skriftligen anmäla detta till Kompetens Plåtslageri.

Tredje parter

Kompetens Plåtslageri kan komma att lämna ut personuppgifter till bolag som behandlar personuppgifter för Kompetens Plåtslageri räkning, dvs. personuppgiftsbiträden till Kompetens Plåtslageri, t.ex. våra IT-leverantörer, eller till leverantörer somKompetens Plåtslageri engagerar för Kompetens Plåtslageri rekrytering. Det är dock alltid Kompetens Plåtslageri som ansvarar för att dina personuppgifter behandlas på rätt sätt.

Personuppgifter kan också komma att lämnas ut om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, detta görs då för att Kompetens Plåtslageri ska kunna fullgöra rättsliga förpliktelser. Vidare kan personuppgifter behandlas för att tillvarataKompetens Plåtslageri rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och andra säkerhets- eller tekniska problem, vilka utgör berättigade intressen förKompetens Plåtslageri att genomföra behandlingen.

Skyddet för personuppgifter

Du ska alltid kunna känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till Kompetens Plåtslageri.Kompetens Plåtslageri har därför vidtagit de säkerhetsåtgärder som behövs för att skydda dina personuppgifter mot otillbörlig åtkomst, förändring och radering.

Rättigheter och kontaktinformation

Kompetens Plåtslageri är personuppgiftsansvarig och ansvarar för att dina personuppgifter behandlas i enlighet med gällande lagstiftning.

Du har rätt att, enligt gällande lag, begära tillgång till och rättelse eller radering av dina personuppgifter, begränsning av personuppgiftsbehandling som rör dig, att invända mot personuppgiftsbehandling, samt till dataportabilitet. Du har rätt till detta kostnadsfritt. Vid ogrundade eller orimliga förfrågningar (t ex på grund av att de görs repetitivt) får Kompetens Plåtslageri ta ut en administrativ avgift – du kommer i sådant fall att meddelas om detta på förhand. Kompetens Plåtslageri kommer normalt att besvara din förfrågan inom en (1) månad från att den mottagits, förfrågningar görs via info@kplat.se

Tveka inte att kontakta Kompetens Plåtslageri om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter eller något klagomål. Skriftliga eller muntliga frågor och klagomål framförs i första hand direkt till:

Kompetens Plåtslageri AB
Referensperson: Magda Lito
Svarvarvägen 12, 142 50 Skogås
Telefon: 08-649 10 10
E-post: info@kplat.se skriv ”Dataskydd” i ämnesfältet.

Skulle du efter kontakten med oss fortfarande vara missnöjd kan du vända dig till Datainspektionen som är tillsynsmyndighet för personuppgiftsbehandling, och till vilken du kan anmäla ditt klagomål.

DATAINSPEKTIONEN
Box 8114
104 20 Stockholm
www.datainspektionen.se